Πέμπτη 30 Ιανουαρίου 2014

Ευχη του Αγ. Κυπριανου που διαλύει τα μαγια


Διαβάζετε 40 η 21 μέρες καίγοντας 1 μελισσοκκέρι και  μαύρο λιβάνι του Αγίου Κυπριανού

Δέσποτα Κύριε Ιησου Χριστέ ο Θεός ημών ο κρατών και κυβερνών τα πάντα, Άγιος και δοξασμένος υπάρχεις. Διό Βασιλευ των Βασιλευόντων και Κύριε των Κυριευόντων δόξα σοι. Ο καθήμενος εν τω φωτί τω άπειρω και το απροσίτο βροτοίς, όπερ είδον δυνάμεις χιλιάδες και μυριάδες Αγίων Αγγέλων και Αρχαγγελων. Συ γιγνώσκεις τα κρύφια του ταπεινου δούλου σου Κυπριανού. Ότι ουκ εγιγνωσκον πρότερον τα σά θαυμάσια Κύριε παντοδύναμε. Συ ει μόνος Κύριος Ιησους Χριστός ο Θεός ημών. Ο ευδοκήσας εξ αναξίου γένεσθαι με άξιον και συζησάμενος τω εν σοι πόθω και αγάπη προς ακοήν των Αγίων σου Αποστόλων και Ιερομαρτύρων και πάντων σου των Αγίων.

Παρακαλώ δε την σήν φιλανθρωπίαν, ίνα όπου επλεόνασεν η αμαρτία υπερπερισσεύη η χάρης σου Κύριε, ότι εκράτουν τα νέφη και ουκ εβρέχον, έδενον την γην και ουκ έδιδε τους καρπούς αυτής. Τας αμπέλους και ουκ εβλάστανον, τα ποίμνια των προβάτων και ουκ εποίουν γάλα, τα αιγίδια και ουκ εγέννων, τους άνδρας και ουκ εσμίγοντο μετα των γυναικών αυτων, τας μητέρας και ουκ ετεκνοποίουν, τα πλοία και ουκ έπλεον, τα εργαστήρια και ουκ ειργάζοντο, τους αλιείς και ουχ ηλίευον, τους κήπους και ουκ εποίουν λάχανα, τα δέντρα και ουκ εκαρποφόρουν, τους ποταμούς και ουκ έτρεχον, τους μύλους και ουκ εγύριζον, τους αδελφούς και ανδρόγυνα εις αφιλίωτον έχθραν έφερον και τους διεχώριζον, εποίουν το θέρος, ταύτα πάντα ειργαζόμην φαντασία τελεία. Άρτι δε Κύριε ο Θεός ημών ικετεύω σε και παρακαλώ, ίνα δια της εμής προσευχής ενώπιόν Σου Θεέ και Κύριε του Ελέους ως Θυσία ευπρόσδεκτος γενέσθω σοι. Και πας άνθρωπος έχων πνεύμα πονηρίας καθαρισθή όλως. Ή αγρός ή κήπος ή κτήμα ή μύλος ή πλοίον ή αλιεύς ή μελίσσιον ή τεχνίτης ή μεταξοσκώληξ ή και ο δούλος του Θεού...................... συν παντί των οίκω αυτού. Αν είναι δεμένος με μαγείας και πονηρά έργα ή γοητείας ή από 72 γλωσσοφαγιών έστίν εμποδισμένος και μαγευμένος και εγκλείη 365 λόγια της μαγείας άτινα έρχονται προς βλάβην και κατανάλωσιν του δούλου του Θεού.................. συν παντί τω οίκω αυτού. Παρευθύς όπου αναγνώσθη η παρούσα ικετήριος δέησις και προσευχή μου ενώπιον της Σης χάριτος του Θεού ελευθερώθη πας ο κόσμος και τόπος εκ πάσης οργής τε και ασθενείας και εκ παντός δεσμού και μαγείας και πάσης φαρμακείας και γοητείας, πάσης βασκανίας και καταλαλιάς, γλωσσοφαγιάς, αμελείας ή νωθρότητος, ακρατείας, αφροσύνης, αδυναμίας και απογνώσεως πάσης αδικίας και πάσης πλάνης ή απάτης, ή εμποδίου προερχόμενων υπό του διαβόλου ομοίως και ο δούλος του Θεου....................... συν παντί τω οίκω αυτού. Και έστω λελυμένος και λελυτρωμένος εν τω ονόματι του Πατρος και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμην.

Και είτε εν τω ουρανώ εισίν αι μαγείαι κα τα φαρμακεύματα εκείνα η εν τη γη η εν τη θαλάσση ή εν παντί τόπω και ε΄δαφει ευθύς τη ώρα ταύτη λυθήσονται και κατηργηθήσονται από του δούλου του Θεού.....................
και από παντός του οίκου αυτού και ελευθερωθήσεται ο δούλος του Θεού....................... και πας ο οίκος αυτού από πάσης ώρας πονηράς και γοητείας ή οφθαλμών πονηρών ή φθόνου ή καταλαλιάς ή γλωσσοφαγιάς ή μαγείας ή φαρμακείας ή κατάρας ή αναθέματος ή αφορισμού και πάσης βλασφημίας ή ενέργειας του. Ευθέως αναχωρήσατε από του δούλου του Θεού.......................... πάσα η επήρεια του πονηρού επί τη επικλήσει του Παναγίου σου ονόματος του Πατρός και του μονογενούς Υιου και του Αγαθού και Ζωοποιού Πνεύματος και δια της προσευχής εμού του ταπεινού και ευλαβούς δούλου σου Κυπριανού φεύξονται οι δαίμονες, δραπετευθήσονται και καταργηθήσονται αι πονηρίαι αυτών, και τα νέφη δώσωσιν υετόν επί πάσαν την γην, και η γη δώση τα γενήματα αυτής εις τον καιρόν αυτών, και τα δένδρα καρποφορήσωσι, και οι αμπελώνες ευφορήσωσι πλήθος βοτρύων, και αι γυναίκες λυθήσωνται και ελευθερωθήσωνται από του κακού των μητρών αυτών. Ομοίως και τα κτήνη των ποιμένων και πας ο κόσμος, άρχων, ή αρχόμενος, ή κήπος, ή μελισσουργός, ή μεταξουργός και πάσα η κτήσις λυθήσεται από παντός δεσμού και δαίμονος. Ομοίως και ο δούλος του Θεού...................., συν παντί τω οίκω αυτού και οτις πράγμασιν αυτού, και έστω ελεύθερος και λελυτρωμένος από πάσης ασθενείας και ώρας κακής και παντός δαίμονος και αντικειμένης δυνάμεως δεόμεθά σου, ίνα λυθώσι και αφανισθώσι τα πονηρά έργα δια της επικλήσεως του Παναγίου Πνεύματος του Θεού Σαβαώθ.

Και ει εν τω Ουρανώ έστι δεδεμένος και εμποδισμένος ο δούλος του Θεού...................... λυθήτω, ή εν τη γή, ή εν ανωφλίω λυθήτω, ή εν κατωφλίω, ή εν δέρματι αλόγου, ή εν σιδήρω, ή εν λίθω, ή εν ξύλω εκάρφωσαν τα πονηρά έργα λυθήτωσαν και ωσεί καπνός εκλιπέτωσαν, ή εν γραμματίω δια μελάνης, ή αίματος ανθρώπου, ζώου, πτηνού, ιχθύος, ή δια μολύβδου, ή διαα κινναβάρεως, η δια ζωμού λεμονιού, ή δι' αλλου τίνος έγραψαν αυτά και έθηκαν εν τινι τόπω και διεσκέλισεν αυτά ο δούλος του Θεού....................... προς βλάβην αυτού τη ώρα ταύτη λυθήτωσαν και καταργηθήτωσαν και εκριζωθήτωσαν τα της μαγείας έργα από τους τόπους και κατοικίας εκεί όπου αναγινώσκεται η δέησίς μου και προσευχή αυτή, ή εν αυλαίς του οίκου αυτού κατέχωσαν, ή διέσπειραν αυτά, ή μετάλλου τινός εποίησαν τα κομβοδέματα εκείνα λυθήτωσαν, ή εις κόκκαλα διεπέρασαν αυτά, ή εν τη θαλάσση, ή εν φρεάτι, ή εν μνήματι ερρίφθησαν λυθήτωσαν, ή με όνυχας ανθρώπων, ζώων, ή πτηνών ζώντων ή τεθνεώντων, ή με χώμα τεθνεώτων εποίησαν τα φάρμακα εκείνα λυθήτωσαν, ή υπό πλακός επλακώθησαν ή από πασσάλους, ή καρφίου εκαρφώθησαν, ή δια βελόνης επέρασαν αυτά, λυθήτωσαν την ώρα ταύτην, ή δια αργύρου, ή χρυσού, ή δι' άλλου τινός μετάλλου εποίησαν τα πονηρά έργα λυθήτωσαν την ώρα ταύτην, ή δια μαλλίου, ή βαμβακίου, ή μετάξης, ή λινάρεως, ή κανάβεως, ή δι' άλλου τινός χόρτου έδεσαν ταύτα λυθήτωσαν την ώρα ταύτην, ή εις κράβατον κατέχωσαν αυτά λυθήτωσαν την ώρα ταύτην, ή δια βρόχου, βούρλου ή άλλου τινός έδεσαν, λυθήτωσαν την ώρα ταύτην , ή εν ύδατι εποίησαν αυτά ή κούφω ξύλω ή κοχλάζοντι ύδατι αν έβρασαν αυτά λυθήτωσαν την ώρα ταύτη, ή εν αίματι ανθρώπου, ζώου, ή πτηνού, ή ιχθύος ζώντων ή τεθνεώντων εποίησαν αυτά ως εσύ ως συ, Κύριε ο Θεός ημών γιγνώσκεις τους τόπους και τρόπους και τους ανθρώπους, λυθήτωσαν την ώρα ταύτην και διαρρηχθήτωσαν τα της μαγείας έργα κείνται, και τον μεν δούλο σου ............................. διαφύλαξον συν παντί τω Οίκω αυτού, τα δε πονηρά έργα λυθήτωσαν και απωλεσθήτωσαν και ωσεί καπνός εκλιπέτωσαν από τον δούλο του Θεου.......................... εν ονόματι του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος και δια δόξης του Μεγάλου Θεού του Ζώντος συντριβίτωσαν τη δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού πάσαι αι εναντίαι δυνάμεις, αναχωρήτωσαν τα της Μαγείας έργα και απομακρυνθήτωσαν από τον δούλοω του Θεού.............................. μιλια 65 πρεσβείαις των μαρτύρων και πάντων των Αγίων σου. Αμήν.

Δεόμεθά σου και παρακαλούμεν σε Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών ίνα ελευθερώσης και ζωώσης πάσαν ψυχήν πεπεδημένην και τον δούλον..........................
συν παντί τω Οίκω αυτού ομοίως και τους γράφοντας και έχοντας εν τω Οίκω αυτών την προσευχήν μου αυτήν και τους βαστάζοντας αυτήν ως φυλακτήριον αιώνιον, και η δεξιά σου Κύριε είη αυτοίς σκέπη και βοήθεια και έστω δια παντός εν τω οίκω αυτών χαρά και αγαλλίασις.

Ναι, Κύριε, δεομένου σου επάκουσόν μου, ίνα όπου ευρίσκεται η ευκτήριος και ικετηρία αυτή ευχή μου λυθή και ελευθυρωθή πας άνθρωπος και ο οίκος αυτού από κακής ώρας, από πάσης ασθενείας, παντός αφορισμού τε και αναθέματος, από πάσης κατάρας, από πάσης οργής, εμποδίου, δυσπραγίας, καταλαλιάς, γλωσσοφαγιάς, φθόνου, βασκανίας, αμελείας, νωθρότητος, λαιμαργίας, αδυναμίας, βλακείας, ακρατείας, αφροσύνης, υπερηφανείας, ασπλαχνίας, αδικίας, αλαζονείας, και πάσης πλάνης και απάτης δια το όνομά Σου το Άγιον και δοξασμένον εις τους Αιώνας Αμήν.
_________________

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.