Πέμπτη 30 Ιανουαρίου 2014

Ευχη του Αγ. Κυπριανου που διαλύει τα μαγια


Διαβάζετε 40 η 21 μέρες καίγοντας 1 μελισσοκκέρι και  μαύρο λιβάνι του Αγίου Κυπριανού

Δέσποτα Κύριε Ιησου Χριστέ ο Θεός ημών ο κρατών και κυβερνών τα πάντα, Άγιος και δοξασμένος υπάρχεις. Διό Βασιλευ των Βασιλευόντων και Κύριε των Κυριευόντων δόξα σοι. Ο καθήμενος εν τω φωτί τω άπειρω και το απροσίτο βροτοίς, όπερ είδον δυνάμεις χιλιάδες και μυριάδες Αγίων Αγγέλων και Αρχαγγελων. Συ γιγνώσκεις τα κρύφια του ταπεινου δούλου σου Κυπριανού. Ότι ουκ εγιγνωσκον πρότερον τα σά θαυμάσια Κύριε παντοδύναμε. Συ ει μόνος Κύριος Ιησους Χριστός ο Θεός ημών. Ο ευδοκήσας εξ αναξίου γένεσθαι με άξιον και συζησάμενος τω εν σοι πόθω και αγάπη προς ακοήν των Αγίων σου Αποστόλων και Ιερομαρτύρων και πάντων σου των Αγίων.

Παρακαλώ δε την σήν φιλανθρωπίαν, ίνα όπου επλεόνασεν η αμαρτία υπερπερισσεύη η χάρης σου Κύριε, ότι εκράτουν τα νέφη και ουκ εβρέχον, έδενον την γην και ουκ έδιδε τους καρπούς αυτής. Τας αμπέλους και ουκ εβλάστανον, τα ποίμνια των προβάτων και ουκ εποίουν γάλα, τα αιγίδια και ουκ εγέννων, τους άνδρας και ουκ εσμίγοντο μετα των γυναικών αυτων, τας μητέρας και ουκ ετεκνοποίουν, τα πλοία και ουκ έπλεον, τα εργαστήρια και ουκ ειργάζοντο, τους αλιείς και ουχ ηλίευον, τους κήπους και ουκ εποίουν λάχανα, τα δέντρα και ουκ εκαρποφόρουν, τους ποταμούς και ουκ έτρεχον, τους μύλους και ουκ εγύριζον, τους αδελφούς και ανδρόγυνα εις αφιλίωτον έχθραν έφερον και τους διεχώριζον, εποίουν το θέρος, ταύτα πάντα ειργαζόμην φαντασία τελεία. Άρτι δε Κύριε ο Θεός ημών ικετεύω σε και παρακαλώ, ίνα δια της εμής προσευχής ενώπιόν Σου Θεέ και Κύριε του Ελέους ως Θυσία ευπρόσδεκτος γενέσθω σοι. Και πας άνθρωπος έχων πνεύμα πονηρίας καθαρισθή όλως. Ή αγρός ή κήπος ή κτήμα ή μύλος ή πλοίον ή αλιεύς ή μελίσσιον ή τεχνίτης ή μεταξοσκώληξ ή και ο δούλος του Θεού...................... συν παντί των οίκω αυτού. Αν είναι δεμένος με μαγείας και πονηρά έργα ή γοητείας ή από 72 γλωσσοφαγιών έστίν εμποδισμένος και μαγευμένος και εγκλείη 365 λόγια της μαγείας άτινα έρχονται προς βλάβην και κατανάλωσιν του δούλου του Θεού.................. συν παντί τω οίκω αυτού. Παρευθύς όπου αναγνώσθη η παρούσα ικετήριος δέησις και προσευχή μου ενώπιον της Σης χάριτος του Θεού ελευθερώθη πας ο κόσμος και τόπος εκ πάσης οργής τε και ασθενείας και εκ παντός δεσμού και μαγείας και πάσης φαρμακείας και γοητείας, πάσης βασκανίας και καταλαλιάς, γλωσσοφαγιάς, αμελείας ή νωθρότητος, ακρατείας, αφροσύνης, αδυναμίας και απογνώσεως πάσης αδικίας και πάσης πλάνης ή απάτης, ή εμποδίου προερχόμενων υπό του διαβόλου ομοίως και ο δούλος του Θεου....................... συν παντί τω οίκω αυτού. Και έστω λελυμένος και λελυτρωμένος εν τω ονόματι του Πατρος και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμην.

Και είτε εν τω ουρανώ εισίν αι μαγείαι κα τα φαρμακεύματα εκείνα η εν τη γη η εν τη θαλάσση ή εν παντί τόπω και ε΄δαφει ευθύς τη ώρα ταύτη λυθήσονται και κατηργηθήσονται από του δούλου του Θεού.....................
και από παντός του οίκου αυτού και ελευθερωθήσεται ο δούλος του Θεού....................... και πας ο οίκος αυτού από πάσης ώρας πονηράς και γοητείας ή οφθαλμών πονηρών ή φθόνου ή καταλαλιάς ή γλωσσοφαγιάς ή μαγείας ή φαρμακείας ή κατάρας ή αναθέματος ή αφορισμού και πάσης βλασφημίας ή ενέργειας του. Ευθέως αναχωρήσατε από του δούλου του Θεού.......................... πάσα η επήρεια του πονηρού επί τη επικλήσει του Παναγίου σου ονόματος του Πατρός και του μονογενούς Υιου και του Αγαθού και Ζωοποιού Πνεύματος και δια της προσευχής εμού του ταπεινού και ευλαβούς δούλου σου Κυπριανού φεύξονται οι δαίμονες, δραπετευθήσονται και καταργηθήσονται αι πονηρίαι αυτών, και τα νέφη δώσωσιν υετόν επί πάσαν την γην, και η γη δώση τα γενήματα αυτής εις τον καιρόν αυτών, και τα δένδρα καρποφορήσωσι, και οι αμπελώνες ευφορήσωσι πλήθος βοτρύων, και αι γυναίκες λυθήσωνται και ελευθερωθήσωνται από του κακού των μητρών αυτών. Ομοίως και τα κτήνη των ποιμένων και πας ο κόσμος, άρχων, ή αρχόμενος, ή κήπος, ή μελισσουργός, ή μεταξουργός και πάσα η κτήσις λυθήσεται από παντός δεσμού και δαίμονος. Ομοίως και ο δούλος του Θεού...................., συν παντί τω οίκω αυτού και οτις πράγμασιν αυτού, και έστω ελεύθερος και λελυτρωμένος από πάσης ασθενείας και ώρας κακής και παντός δαίμονος και αντικειμένης δυνάμεως δεόμεθά σου, ίνα λυθώσι και αφανισθώσι τα πονηρά έργα δια της επικλήσεως του Παναγίου Πνεύματος του Θεού Σαβαώθ.

Και ει εν τω Ουρανώ έστι δεδεμένος και εμποδισμένος ο δούλος του Θεού...................... λυθήτω, ή εν τη γή, ή εν ανωφλίω λυθήτω, ή εν κατωφλίω, ή εν δέρματι αλόγου, ή εν σιδήρω, ή εν λίθω, ή εν ξύλω εκάρφωσαν τα πονηρά έργα λυθήτωσαν και ωσεί καπνός εκλιπέτωσαν, ή εν γραμματίω δια μελάνης, ή αίματος ανθρώπου, ζώου, πτηνού, ιχθύος, ή δια μολύβδου, ή διαα κινναβάρεως, η δια ζωμού λεμονιού, ή δι' αλλου τίνος έγραψαν αυτά και έθηκαν εν τινι τόπω και διεσκέλισεν αυτά ο δούλος του Θεού....................... προς βλάβην αυτού τη ώρα ταύτη λυθήτωσαν και καταργηθήτωσαν και εκριζωθήτωσαν τα της μαγείας έργα από τους τόπους και κατοικίας εκεί όπου αναγινώσκεται η δέησίς μου και προσευχή αυτή, ή εν αυλαίς του οίκου αυτού κατέχωσαν, ή διέσπειραν αυτά, ή μετάλλου τινός εποίησαν τα κομβοδέματα εκείνα λυθήτωσαν, ή εις κόκκαλα διεπέρασαν αυτά, ή εν τη θαλάσση, ή εν φρεάτι, ή εν μνήματι ερρίφθησαν λυθήτωσαν, ή με όνυχας ανθρώπων, ζώων, ή πτηνών ζώντων ή τεθνεώντων, ή με χώμα τεθνεώτων εποίησαν τα φάρμακα εκείνα λυθήτωσαν, ή υπό πλακός επλακώθησαν ή από πασσάλους, ή καρφίου εκαρφώθησαν, ή δια βελόνης επέρασαν αυτά, λυθήτωσαν την ώρα ταύτην, ή δια αργύρου, ή χρυσού, ή δι' άλλου τινός μετάλλου εποίησαν τα πονηρά έργα λυθήτωσαν την ώρα ταύτην, ή δια μαλλίου, ή βαμβακίου, ή μετάξης, ή λινάρεως, ή κανάβεως, ή δι' άλλου τινός χόρτου έδεσαν ταύτα λυθήτωσαν την ώρα ταύτην, ή εις κράβατον κατέχωσαν αυτά λυθήτωσαν την ώρα ταύτην, ή δια βρόχου, βούρλου ή άλλου τινός έδεσαν, λυθήτωσαν την ώρα ταύτην , ή εν ύδατι εποίησαν αυτά ή κούφω ξύλω ή κοχλάζοντι ύδατι αν έβρασαν αυτά λυθήτωσαν την ώρα ταύτη, ή εν αίματι ανθρώπου, ζώου, ή πτηνού, ή ιχθύος ζώντων ή τεθνεώντων εποίησαν αυτά ως εσύ ως συ, Κύριε ο Θεός ημών γιγνώσκεις τους τόπους και τρόπους και τους ανθρώπους, λυθήτωσαν την ώρα ταύτην και διαρρηχθήτωσαν τα της μαγείας έργα κείνται, και τον μεν δούλο σου ............................. διαφύλαξον συν παντί τω Οίκω αυτού, τα δε πονηρά έργα λυθήτωσαν και απωλεσθήτωσαν και ωσεί καπνός εκλιπέτωσαν από τον δούλο του Θεου.......................... εν ονόματι του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος και δια δόξης του Μεγάλου Θεού του Ζώντος συντριβίτωσαν τη δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού πάσαι αι εναντίαι δυνάμεις, αναχωρήτωσαν τα της Μαγείας έργα και απομακρυνθήτωσαν από τον δούλοω του Θεού.............................. μιλια 65 πρεσβείαις των μαρτύρων και πάντων των Αγίων σου. Αμήν.

Δεόμεθά σου και παρακαλούμεν σε Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών ίνα ελευθερώσης και ζωώσης πάσαν ψυχήν πεπεδημένην και τον δούλον..........................
συν παντί τω Οίκω αυτού ομοίως και τους γράφοντας και έχοντας εν τω Οίκω αυτών την προσευχήν μου αυτήν και τους βαστάζοντας αυτήν ως φυλακτήριον αιώνιον, και η δεξιά σου Κύριε είη αυτοίς σκέπη και βοήθεια και έστω δια παντός εν τω οίκω αυτών χαρά και αγαλλίασις.

Ναι, Κύριε, δεομένου σου επάκουσόν μου, ίνα όπου ευρίσκεται η ευκτήριος και ικετηρία αυτή ευχή μου λυθή και ελευθυρωθή πας άνθρωπος και ο οίκος αυτού από κακής ώρας, από πάσης ασθενείας, παντός αφορισμού τε και αναθέματος, από πάσης κατάρας, από πάσης οργής, εμποδίου, δυσπραγίας, καταλαλιάς, γλωσσοφαγιάς, φθόνου, βασκανίας, αμελείας, νωθρότητος, λαιμαργίας, αδυναμίας, βλακείας, ακρατείας, αφροσύνης, υπερηφανείας, ασπλαχνίας, αδικίας, αλαζονείας, και πάσης πλάνης και απάτης δια το όνομά Σου το Άγιον και δοξασμένον εις τους Αιώνας Αμήν.
_________________

Τρίτη 28 Ιανουαρίου 2014

Προστασία από ξόρκια και από διάφορους κινδύνους



Μερικές φορές έρχονται δύσκολες στιγμές στον τομέα της αγάπης στον οικονομικό,στον κοινωνικό τομέα,στην εργασία ή στον συναισθηματικό μας κόσμο και πάντα ψάχνουμε
για κάποιο τρόπο να μας βοηθήσει να ξεπεράσουμε αυτά τα δύσκολα προβλήματα. Με τον ίδιο τρόπο επιδιώκουμε πάντα κάτι που μπορεί να μας προστατεύσει από αυτό το είδος των καταστάσεων, είτε πρόκειται για ένα φυλαχτό ή ένα αντικείμενο που να μας δίνει αυτοπεποίθηση για να αντιμετωπίσουμε ότι μας βαραίνει ψυχολογικά .Η ακόλουθη τεχνική είναι χρήσιμη για να κερδίσουμε την εμπιστοσύνη, την ασφάλεια και την προστασία που θέλουμε:





Υλικά:

Αγιασμός
Σκόνη πούδρα ισχυρής προστασίας-μαύρο άλογο
Ένα  προσωπικό ένδυμα λευκό





 Όταν βρισκόμαστε σε καταστάσεις όπου το πρόβλημα αυξάνεται η ακόλουθη συνταγή είναι μια μεγάλη βοήθεια με το φύλακα άγγελο που θα ζητήσουμε προστασία.
Σε περιπτώσεις όπου το πρόβλημα έχει έρθει  από τρίτους , η από παρέμβαση κάποιου έμπειρου μάγου είναι αναγκαία η πούδρα προστασίας θα μας θωρακίζει και θα μας βοηθά να διατηρήσουμε και να κρατήσουμε την προστασία.

Προσευχή:

Φύλακα άγγελε,αγγελιοφόρε του Θεού, υπερασπιστής μου, άκου την προσευχή μου και απόστειλε μου, προστασία και φροντίδα .
Με την  προστασία σου να είσαι πάντα παρόν και να με βοηθήσεις, να απελευθερωθώ και να έχω πάντα προστασία από καταστροφές ...
Σε εκλιπαρώ να με βοηθήσεις  και τώρα και πάλι και πάντα, σε τέτοιες δύσκολες εποχές που περνάω τώρα.
Βοήθησε με  να κοιμηθώ και να ξυπνήσω, χωρίς προβλήματα.
Συγχωρήστε τον εγωισμό μου, γιατί από τώρα και στο εξής κάθε μέρα θα είναι στο μυαλό μου ο ουράνιος Πατέρας μου, Αμήν.


Η προσευχή πρέπει να πραγματοποιείται στις 12 το βράδυ στο δωμάτιό σας κοντά στο κρεβάτι και μόλις τελειώσετε  την προσευχή, θα βάλετε στο λευκό ένδυμα αγίασμα ,θα περάσετε το σώμα σας με αγιασμό και τη σκόνη προστασίας .Την παραπάνω τεχνική θα πρέπει να την επαναλάβετε τουλάχιστον 3  φορές την εβδομάδα.
Οι αλλαγές θα  ξεκινήσουν από την επόμενη μέρα, αλλά τα καλύτερα αποτελέσματα αναμένονται κατά τη δεύτερη εβδομάδα από την πραγματοποίηση της παραπάνω τεχνικής.

Αλίντα Κανάκη


για μία προσωπική αστρολογική πρόβλεψη στο 9016001343 Χρέωση: Σταθερά 2,46/ευρώ1′- Κινητά 2,69/ ευρώ1′ με Φ.Π.Α AUDIOTEX


 Ζήτησε την πρόβλεψή σου με ένα μόνο SMS ΣΤEIΛΕ ΣΤΗΝ ΑΛΙΝΤΑ ΤΕ4 & ΤΗΝ ΕΡΩΤΗΣΗ ΣΟΥ ΣΤΟ 54991 Χρέωση:1,23 /SMS με Φ. Π. A



Κυριακή 26 Ιανουαρίου 2014

Λύσιμο μαγείας με μπλέ αλάτι

Για 15 μέρες σε ένα άσπρο πιάτο διαβάζουμε λίγο μπλέ αλάτι τα παρακάτω: 






34 φορές  Duha Suresi (Vedduha)

BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM Ved duha .Vel leyli iza seca.Ma veddeake rabbüke ve ma kala.Velel ahiratü hayrun leke minel üla.Ve le sevfe yu'tıyke rabbüke fe terda.E lem yecidke yetiymen fe ava.Ve vecedeke dallen fe heda .Ve vecedeke ailen fe ağna.Fe emmel yetiyme fela takhar.Ve emmes saile fe la tenher.Ve emma bi nı'meti rabbike fe haddis



17 φορες Ayetel 
kürsi

Allahü lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyûm. Lâ te’huzühû sinetün ve lâ nevm. Lehû mâ fis-semâvâti vemâ fil erd. Menzellezî yeşfeu indehû illâ biiznihi. Ya’lemü mâ beyne eydîhim vemâ halfehüm velâ yühîtûne bişey’in min ilmihî illâ bimâ şâe vesia kürsiyyühüssemâvâti vel erd. Velâ yeûdühü hıfzuhumâ ve hüvel aliyyül azîm.




7 φορές τη σούρα IHLAS 



Κάθε μέρα παίρνουμε λίγο αλάτι από το πιάτο τρώμε λίγους κόκκους και στο τέλος των 15 ημερών το υπόλοιπο αλάτι το βάζουμε σε ένα μπουκάλι εμφιαλωμένο νερό και ραντίζουμε όλο το σπίτι μέσα έξω στις γωνίες να μην πατιέται.Όλο το κακό και η μαγεία με τη δύναμη του θεού θα εξαφανιστεί.


Aπο: τον Αhmet karadağ Hocca

Τα κείμενα είναι πνευματική ιδιοκτησία της ΑΛIΝΤΑ ΚΑΝAΚΗ [ΑΡ. ΣΉΜΑΤΟΣ  200160]
Απαγορεύεται η αναδημοσίευσή τους και γενικά η αναπαραγωγή του παρόντος έργου, με οποιονδήποτε τρόπο, τμηματικά ή περιληπτικά, στο πρωτότυπο ή σε μετάφραση ή άλλη διασκευή, χωρίς γραπτή άδεια της ΑΛIΝΤΑ ΚΑΝAΚΗ











Σάββατο 25 Ιανουαρίου 2014

Πιθανά συμπτώματα μαγείας

Aπο: τον Αhmet karadağ Hocca

Όλα τα παρακάτω συμπτώματα πολλές φορές προέρχονται από την επίδραση κάποιου είδους μαγείας. Ωστόσο, η πιο σημαντική λεπτομέρεια που πρέπει να τονίσουμε είναι ότι ορισμένα από αυτά είναι ίδια με τα συμπτώματα των ψυχικών διαταραχών. Τα άτομα που παρουσιάζουν κάτι από τα παρακάτω θα πρέπει να τα αξιολογήσουν πολύ σοβαρά να επισκεφτούν τους αρμόδιους επιστήμονες να πάρουν την ανάλογη ψυχολογική η ιατρική υποστήριξη, να λάβουν τα κατάλληλα φάρμακα και τελευταία να καταλήξουν ότι έχουν πέσει θύματα μαγικής επίθεσης.

Οι μαγικές επιδράσεις μπορεί να ποικίλουν ανάλογα με το ωροσκόπιο. Καρκίνοι, Λέοντες, Παρθένοι ,Αιγόκεροι, Υδροχόοι και Τοξότες είναι αυτοί που είναι πιο ευάλωτοι στην μαγεία.




1 – Ξαφνικά νεύρα και αλλαγή συμπεριφοράς με έντονο θυμό, κυκλοθυμία, επιθετικότητα χωρίς ιδιαίτερο λόγο.
2 - Τα πράγματα δεν πάνε καλά, ιδιαίτερα στον επαγγελματικό τομέα όπου αντιστρέφονται τα πάντα ,απώλεια εργασίας.
3 - Μερικές φορές σε επιχειρήσεις επικρατεί κρίση στο εργατικό δυναμικό.
4 - Τα χρήματα δεν επαρκούν στην επιχείρηση και υπάρχουν απώλειες.
5 – Εσωτερική διχόνοια στην οικογένεια.

6 – Πονοκέφαλος μετά το μεσημέρι. Το σώμα αισθάνεται βαρύ και τεμπέλικο.
7- Έντονες συζητήσεις καυγάδες και λογομαχίες που συμβαίνουν χωρίς λόγο.
8 - Έντονος κνησμός.
9 - Μια ωραία συζήτηση μετατρέπεται σε αγώνα μάχης εντελώς ξαφνικά.
10 – Ξαφνικές διακοπές ρεύματος.
11 – Τραύλισμα στο λόγο.
12 – Πόνοι μουδιάσματα, έντονη καύση στα άκρα (όπως τα χέρια και τα πόδια).
13 – Ψυχικές και σωματικές διαταραχές.
14 - Χαμηλός πόνος στην πλάτη χωρίς λόγο.
15 - Ξαφνικός πόνος στο στήθος.

16 – Η Δέσμευση ο γάμος η εργασία και οι επιχειρήσεις καταλήγουν σε αποτυχία η είναι ανύπαρκτα (κακοτυχία).

17 - Η σεξουαλική αποστροφή.

18 - Αϋπνία (πολλές φορές ο ύπνος δεν είναι επαρκής με αποτέλεσμα έντονη κόπωση και κακή διάθεση).

19 - Οι σύζυγοι ο ένας με τον άλλον νιώθουν μίσος με αποτέλεσμα να ψυχραθούν οι σχέσεις.

20 – Μεταξύ συζύγων ο ένας εξαπατά τον άλλο.

21 - Ξαφνικός και υπερβολικός φόβος.

22 – Η εξωτερική εμφάνιση του προσώπου αλλάζει ξαφνικά και στο βλέμμα επικρατεί τρόμος και φόβος σαν κάτι κακό να πρόκειται να συμβεί (κακό προαίσθημα.)

23 - Το ίδιο όνειρο ή εφιάλτης επαναλαμβάνετε διαδοχικά.

24 - Η υπερβολική αγωνία.

25 - Πληγές στα άκρα, περίεργα σημάδια στο σώμα, ξεφλούδισμα του δέρματος χωρίς λόγο, κάποιοι αισθάνονται ότι κάτι κινείτε κάτω από το δέρμα τους.

26 – Τα άτομα με τα παραπάνω συμπτώματα δεν μπορούν να σταθούν στο πλήθος.

27 – Ξαφνικό ξύπνημα τη νύχτα με συναίσθημα φόβου και τρόμου.

28 - Σε όνειρα μπορεί να βλέπουν διάφορα ζώα γάτες σκυλιά η ερπετά.

20 - Ακραία κόπωση.

30 – ‘Έντονος στατικός ηλεκτρισμός στα μαλλιά.

31 – Επικρατεί η εντύπωση ότι τους ακολουθεί μια σκιά η αόρατα όντα.

32 - Κάποιοι νιώθουν ανησυχία και ξαφνική ζέστη όταν ακούνε προσευχές.

33 - Συχνό ρέψιμο όταν ακούνε το Κοράνι η προσευχές .

34 - Ξαφνικές λιποθυμίες.

35 - Αισθάνονται μια αλλαγή στη διάθεση , σε πολλά άτομα επικρατεί αυταπάτη και πλέουν σε κλίμα ουτοπίας.

36 – Κακές σκέψεις και βρώμικα συναισθήματα (διαστροφή).

37 – Πολλά άτομα δεν μπορούν να χειριστούν σωστά μία περίπτωση και επικρατεί σύγχυση.

38 - Πόνος στο λαιμό.

39 - Πόνο ή πρήξιμο στην βουβωνική χώρα.

40 – Πολλά άτομα αισθάνονται ότι τους παρακολουθούν.

41 - Στο σπίτι μεταξύ συζύγων και των υπόλοιπων μελών της οικογένειας επικρατεί δυσάρεστη και κρύα ατμόσφαιρα, είναι αδύνατον να καθίσουν όλοι μαζί για μια συζήτηση από κοινού, πολλές φορές υπάρχουν καταστάσεις ξυλοδαρμού, μέθης και βίας.

42- Βήχας.

43 - Σε γυναίκες η έμμηνος ρήση κρατά πάνω από 15 ημέρες, ακανόνιστος κύκλος, περίεργες αιμορραγίες.

44 – Έντονο μούδιασμα στα χέρια, αδυναμία, απώλεια γεύσης και όρασης.

45 - Αποτυχία κατά τη σεξουαλική επαφή.

46 - Συχνή απώλεια σε διάφορα αντικείμενα.

47 - Υπνηλία όταν ακούνε προσευχές.

48 - Κάποιοι ακούνε περίεργους θορύβους η ψιθυρίσματα.

49 - Ανίατες ασθένειες οι γιατροί δεν μπορούν να βρουν κάτι συγκεκριμένο και οι εξετάσεις αποβαίνουν άκαρπες.

50 - Ξαφνική παραλυσία που ξεκινά από την αριστερή πλευρά του σώματος.

51 - Παρατεταμένος πυρετός ,αύξηση θερμοκρασίας του σώματος, ιδιαίτερα κατά τις μεσημεριανές ώρες, το ηλιοβασίλεμα, τα μεσάνυχτα και την αυγή.

52 - Ισχυρή ονειροπόληση για ανούσια θέματα χωρίς καμιά καμία προσπάθεια να αγωνιστούν για την επιβίωση και μια καλύτερη ζωή.

53 - Πάρα πολύ χαμηλή αυτοεκτίμηση και αυτοπεποίθηση.

54 - Extreme σεξουαλικές επιθυμίες.

55 - Κάποιοι βλέπουν ένα τζίνι ή αισθάνονται κάτι μαύρο.

56 - Σε ένα δραστήριο άτομο και υγιή, εκδηλώνετε ξαφνικά ψυχική ασθένεια παραφροσύνη ή τρέλα.

57 - Πονοκέφαλος, δυσκολία στην αναπνοή, πόνοι όλων των ειδών, αλλά όταν επισκέπτονται ιατρό τα πάντα είναι φυσιολογικά.

58 - Πολλές φορές σε ακτινογραφίες, ανιχνεύονται στο σώμα, αχνά περίεργα αντικείμενα, όπως συνδετήρες, καρφιά και ούτω καθεξής.

59 - Τα ηλεκτρονικά αγαθά στο σπίτι χαλάνε ξαφνικά (Όπως τηλεόραση, ραδιόφωνο, πλυντήριο ρούχων, ηλεκτρονικών υπολογιστές κ.λπ.)

60 - Κάποιοι ακούνε ανθρώπους που είναι γνωστοί (π.χ.: αδελφή, αδελφός, σύζυγος και η σύζυγος ... κλπ.) να τους φωνάζουν , αλλά δεν είναι κανείς.

61 - Τάσεις αυτοκαταστροφής και αυτοκτονίας.

62 - Απομάκρυνση από την κοινωνία.


Ο προφήτης Μωάμεθ (ειρήνη σ αυτόν )προτείνει αντίδοτο και  θεραπεία όλων των παραπάνω  με την ανάγνωση των πρώτων έξι στίχων της Σούρα  Αλ-BaqaraΧ τρεις φορές καθημερινά για 41 μέρες. Αλ-Baqara  τα πρώτα εδάφια της Σούρας Αλ-Baqara  στίχος 255, έως  256 και 257 και τα τρία τελευταία εδάφια του κεφαλαίου. Αυτοί οι στίχοι θα πρέπει να διαβαστούν με πλήρη αγάπη και εμπιστοσύνη ότι ο Θεός μπορεί να θεραπεύσει τη μαγεία οι  στίχοι έχουν ως εξής: 1) Σούρα Αλ-Baqara 2: 1-6 2) Σούρα Αλ-Baqara 2: 255-257. 3 .) Σούρα Αλ-Baqara 2: 284-286 και όλα τα σημάδια της μαγείας με τη δύναμη του θεού θα επουλωθούν.

Τα κείμενα είναι πνευματική ιδιοκτησία της ΑΛIΝΤΑ ΚΑΝAΚΗ [ΑΡ. ΣΉΜΑΤΟΣ  200160]
Απαγορεύεται η αναδημοσίευσή τους και γενικά η αναπαραγωγή του παρόντος έργου, με οποιονδήποτε τρόπο, τμηματικά ή περιληπτικά, στο πρωτότυπο ή σε μετάφραση ή άλλη διασκευή, χωρίς γραπτή άδεια της ΑΛIΝΤΑ ΚΑΝAΚΗ



Πέμπτη 23 Ιανουαρίου 2014

Ξόρκι για να σπάσουμε τα εμπόδια




  Στοιχεία      

Χαρτί και μολύβι
· Γαβάθα
· μπλέ αλάτι
· 1 μαχαίρι κουζίνας
· Νερό και ξύδι





Διαδικασία:

 Γράψτε σε μια κόλλα τα εμπόδια που καθυστερούν την ανάπτυξη του έργου σας. Μόλις το γράψτε, τοποθετήστε το από την ανάποδη πλευρά στο κάτω μέρος το μπολ, γυρίζοντας το αριστερόστροφα έτσι ώστε να σχηματιστεί μια σπείρα.

Στη συνέχεια, καλύψτε το με ένα παχύ στρώμα από ενεργοποιημένο μπλέ αλάτι.

Παίρνετε το μαχαίρι με το αριστερό σας χέρι, ψεκάζετε με ξίδι και στη συνέχεια σηκώστε το αριστερός σας χέρι, κρατώντας το μαχαίρι λέγοντας, « από τώρα και στο εξής, να κοπεί επί τόπου και να διαλυθεί το αλάτι αμέσως. "

Σχεδιάστε ένα "X" στο αλάτι, με την άκρη του μαχαιριού και στη συνέχεια κάντε έναν κύκλο στο χώρο σας. Προσθέστε ζεστό νερό στο δοχείο μέχρι το χείλος, και αφήσετε στο χώρο σας η στο χώρο εργασίας σας για τρεις ημέρες. Μετά από αυτό το χρονικό διάστημα, πετάξτε το υγρό σε ένα χείμαρρο η στη θάλασσα.



για μία προσωπική αστρολογική πρόβλεψη στο 9016001343 Χρέωση: Σταθερά 2,46/ευρώ1′- Κινητά 2,69/ ευρώ1′ με Φ.Π.Α AUDIOTEX


 Ζήτησε την πρόβλεψή σου με ένα μόνο SMS ΣΤEIΛΕ ΣΤΗΝ ΑΛΙΝΤΑ ΤΕ4 & ΤΗΝ ΕΡΩΤΗΣΗ ΣΟΥ ΣΤΟ 54991 Χρέωση:1,23 /SMS με Φ. Π. A

Τετάρτη 22 Ιανουαρίου 2014

ξόρκι για να εξασφαλίσετε την πίστη του συντρόφου σας


Πολλές φορές πολλοί από εσάς συμβαίνει να αισθάνεστε ότι η σχέση σας έχει κρυώσει και δεν λειτουργεί αρμονικά και σωστά. Είναι μονότονη και οι σκέψεις σας βασανίζουν πως ο/η σύντροφός σας απατά ή ψάχνει να βρει κάποιο άλλο υποψήφιο ταίρι, που μπορεί και να του κλέψει την καρδιά η να δημιουργήσει προβλήματα στην οικογένειάς ,το παρακάτω τελετουργικό μπορεί να προστατεύσει τη σχέση σας από την απιστία.
Υλικά:
-7 σταγόνες φίλτρο Φίλτρο εξουσίας
Λίγο πατσουλί
-Ένα βάζο μέλι
Ανακατεύετε καλά 3 κουταλιές της σούπας μέλι με 7 σταγόνες άρωμα Φίλτρο εξουσίας τρίβετε τα χέρια και το στήθος, μην βάζετε πάρα πολύ μεγάλη ποσότητα και λέτε τα παρακάτω:


(Όνομα του προσώπου), δεν θα δείτε κάποιον άλλο περισσότερο από μένα γιατί είμαι ο/ η αγάπη σου,μόνο εμένα τον/την τάδε (όνομα δικό σας) σκέφτεστε γλυκά γλυκά και με κανένα άλλο πρόσωπο δεν νιώθεις  άνετα εκτός από εμένα εμένα τον/την τάδε (όνομα δικό σας . Ο καιρός, το κάρμα και το πεπρωμένο ένωσε τους δρόμους μας για πάντα με πίστη έρωτα και αγάπη. 

Κάντε την ίδια διαδικασία για 2 ημέρες την εβδομάδα για 2 εβδομάδες και το ξόρκι θα εξελιχθεί με πολλοί θετικές αλλαγές .Ξεκινάτε πάντα την Τρίτη μέρα της .Ν.Σελήνης και ολοκληρώνετε λίγο μετά την πανσέληνο.

Τρίτη 21 Ιανουαρίου 2014

Φρούτα για καλή τύχη



Μέσα στον κόσμο του εσωτερισμού,υπάρχουν εναλλακτικές λύσεις με διάφορα φρούτα που μπορεί να σας βοηθήσουν.
Τα φρούτα είναι πολύ υγιεινά και παρέχουν πολλά θρεπτικά συστατικά. Ωστόσο, το δυναμικό των φρούτων δεν σταματά εκεί. Εντός του εσωτερισμού , πολλά φρούτα θεωρείται πως είναι ευοίωνα, πιστεύοντας ότι μπορεί να προσελκύσουν την τύχη σε διάφορες καταστάσεις της ζωής, όπως η εργασία,το σπίτι ή την αγάπη.Πολλές μεταφυσικές ιδιότητες πιστεύετε ότι έχει το αβοκάντο. Συγκεκριμένο χαρακτηριστικό του είναι ο μαύρος σπόρος του,που φέρνει τύχη για τα τυχερά παιχνίδια. Για να το χρησιμοποιήσετε ως φυλαχτό πρέπει να διαχωρίσετε το φρούτο την Κυριακή και να το αφήσετε την πρώτη νύχτα με πανσέληνο σε εξωτερικό χώρο για να απορροφήσει το φως της πανσελήνου. Στη συνέχεια, θα πρέπει να το βάλετε σε μια τσάντα μεταξιού και τέλος, να την κλείσετε με κόκκινη μεταξωτή κλωστή. Ένα άλλο τελετουργικό με φρούτα γίνεται από με σταφύλια για να φέρουν τύχη στο σπίτι σας και σε όλους εκείνους που ζουν σε αυτό, θα πρέπει να έχετε 12 σπόρους σταφυλιών, αφήστε τα σε ένα ποτήρι με λίγο χυμό και λίγη σκόνη τύχης στον ήλιο μέχρι να εξατμιστεί. Κάντε το όσες φορές θέλετε να προσελκύσετε την καλή τύχη στο σπίτι. Ο ανανάς ,είναι εξίσου καλός αν κάνετε το ίδιο τελετουργικό για την προσέλκυση της καλής τύχης. Δεν πρέπει να είναι ώριμος και θα πρέπει να βρίσκεται στο κέντρο το ή στο πάγκο της κουζίνας. Αλλά μπορείτε επίσης να κάνετε μπάνιο με φρούτα ή σαπούνια σε συνδυασμό 
με έλαια και αρώματα που θα βρείτε σε μεγάλη ποικιλία στο http://www.alindakanaki-shop.gr/

Τα κείμενα είναι πνευματική ιδιοκτησία της ΑΛIΝΤΑ ΚΑΝAΚΗ [ΑΡ. ΣΉΜΑΤΟΣ 200160]Απαγορεύεται η αναδημοσίευσή τους και γενικά η αναπαραγωγή του παρόντος έργου, με οποιονδήποτε τρόπο, τμηματικά ή περιληπτικά, στο πρωτότυπο ή σε μετάφραση ή άλλη διασκευή, χωρίς γραπτή άδεια της ΑΛIΝΤΑ ΚΑΝAΚΗ

για μία προσωπική πρόβλεψη στο 9016001343 Χρέωση: Σταθερά 2,46/ευρώ1′ – Κινητά 2,69/ ευρώ1′ με Φ.Π.Α AUDIOTEX
★ Ζήτησε την πρόβλεψή σου με ένα μόνο SMS ΣΤEIΛΕ ΣΤΗΝ ΑΛΙΝΤΑ ΤΕ4 & ΤΗΝ ΕΡΩΤΗΣΗ ΣΟΥ ΣΤΟ 54991 Χρέωση: 1,23 /SMS με Φ. Π. A

www.alindakanaki-shop.gr
www.wholesale-alindakanaki.com
http://www.alindakanaki.gr









Τελετουργικό για την αγάπη με κυδώνι



Το κυδώνι είναι ένα φρούτο που είναι στενά συνδεδεμένο με την αγάπη . Για το λόγο αυτό ,συχνά χρησιμοποιείται σε τελετουργικά  για να προσελκύσουν την αγάπη και την καλή συναισθηματική αρμονία.
Το Κυδώνι στον κόσμο του εσωτερισμού, έχει ορισμένα στοιχεία που πληρούν συγκεκριμένους στόχους. Κάθε αντικείμενο,βότανο η φυτό έχει τη σημασία του για να προσελκύσει ή να αποκρούσει, σύμφωνα με τα χαρακτηριστικά των των ενεργειακών πεποιθήσεων .
Το Κυδώνι,για παράδειγμα, είναι ένα φρούτο που είναι στενά συνδεδεμένο με την αγάπη . Αν οι προθέσεις σας είναι να κρατήσετε το σύντροφό σας στο πλευρό σας ή απλά χρειάζεστε την αγάπη και το πάθος να έρθει στη ζωή σας ,είναι καιρός να εξασκηθείτε με αυτό το φρούτο ή με ένα τελετουργικό ξόρκι που θα δράσει θετικά υπέρ σας . Ακολουθήστε ταπαρακάτω βήματα .


Στοιχεία που απαιτούνται:

Ένα κυδώνι
Μια κουταλιά της σούπας μέλι
Ένα κόκκινο κερί
Ένα ροζ κερί
Ένα λευκό κερί
Βίβλος
Μια λευκή πλάκα η πιάτο
Λουτρό προσέλκυσης αγάπης

Προετοιμασία και εκτέλεση :

Αυτό το τελετουργικό πρέπει να γίνεται κατά προτίμηση κατά τη διάρκεια της πρώτης Παρασκευής κάθε μήνα, μετά τις 6 μ.μ. τοπική ώρα σχετικά με το πού ζείτε . Πρώτα κάνετε ένα ενεργειακό μπάνιο προσέλκυσης αγάπης και έρωτα από επιλεγμένα βότανα και φυτά για την επίτευξη του κατάλληλου στόχου. Ο καθαρισμός του σώματος και του νου είναι πολύ σημαντικό πράγμα. Στο σώμα μας μπορεί να συσσωρεύσουμε ένα ευρύ φάσμα από αρνητικά φορτία μέσω του οποίου ασκούνται κακές ενέργειες με αρνητικές επιρροές. Τα λουτρά καθαρισμού συμβάλουν στο Αιθερικό “καθάρισμα” όλων των σωμάτων μας (φυσικό, αστρικό, νοητικό) από ανεπιθύμητες αρνητικές φορτίσεις που μας μπλοκάρουν. Αυτό το μπάνιο είναι ειδικά σχεδιασμένο για να προσελκύσει την αγάπη  θα το προμηθευτείτε από τον παρακάτω σύνδεσμο

http://www.alindakanaki-shop.gr/c.Loutra-agapis.117949.html
Στη συνέχεια σχηματίζετε ένα τρίγωνο με κεριά,το κόκκινο κερί είναι η κορυφή .Τα ανάβετε και μέσα σε αυτό το τρίγωνο των κεριών , τοποθετήστε το λευκό πιάτο στο κέντρο του πιάτου ακουμπάτε όρθιο το κυδώνι αφού πρώτα το έχετε κάνει μια περικοπή με ένα κοφτερό μαχαίρι στο κέντρο και μέσα έχετε βάλει το μέλι. Αυτό το τελετουργικό πρέπει να γίνει στο δωμάτιό σας , αν είναι δυνατόν . Αφήστε τα κεριά να καίνε μέχρι την επόμενη μέρα με πολύ μεγάλη προσοχή .


Μόλις ξυπνήσετε το Σάββατο,θα φάτε τρεις μπουκιές από το κυδώνι το οποίο θα είναι γεμάτο με μέλι . Στη συνέχεια, το εν λόγω φρούτο το τυλίγεται σε λευκό χαρτί και  την Δευτέρα το ρίχνετε μακριά από το σπίτι σας καλύτερα σε δάσος  στις ρίζες ενός όμορφου δέντρου που κάνει καρπό η λουλούδι.

Έτσι..με αυτόν τον τρόπο θα έχετε μια πλήρη εύνοια για να προσελκύσετε ή να διατηρήσετε την αγάπη .Το Κυδώνι συμβολίζει την αγάπη το μέλι προσελκύει τα κεριά δίνουν την τρυφερότητα ,το πάθος και την αρμονία 

Τα κείμενα είναι πνευματική ιδιοκτησία της ΑΛIΝΤΑ ΚΑΝAΚΗ [ΑΡ. ΣΉΜΑΤΟΣ 200160]Απαγορεύεται η αναδημοσίευσή τους και γενικά η αναπαραγωγή του παρόντος έργου, με οποιονδήποτε τρόπο, τμηματικά ή περιληπτικά, στο πρωτότυπο ή σε μετάφραση ή άλλη διασκευή, χωρίς γραπτή άδεια της ΑΛIΝΤΑ ΚΑΝAΚΗ


για μία προσωπική πρόβλεψη στο 9016001343 Χρέωση: Σταθερά 2,46/ευρώ1′ – Κινητά 2,69/ ευρώ1′ με Φ.Π.Α AUDIOTEX
★ Ζήτησε την πρόβλεψή σου με ένα μόνο SMS ΣΤEIΛΕ ΣΤΗΝ ΑΛΙΝΤΑ ΤΕ4 & ΤΗΝ ΕΡΩΤΗΣΗ ΣΟΥ ΣΤΟ 54991 Χρέωση: 1,23 /SMS με Φ. Π. A

www.alindakanaki-shop.gr
www.wholesale-alindakanaki.com
http://www.alindakanaki.gr

Σάββατο 18 Ιανουαρίου 2014

Για να νικήσετε τον εχθρό

Aπο: τον Αhmet karadağ  συνεργάτη του Αlindakanaki-shop

Για να νικήστε τον εχθρό και να γλυτώσετε από το κακό του το παρακάτω εδάφιο συνιστάτε να διαβαστεί 3 μέρες Χ 3 φορές πρωί και βράδυ.




Αλίντα Κανάκη - Αhmet karadağ

Τα κείμενα είναι πνευματική ιδιοκτησία της ΑΛIΝΤΑ ΚΑΝAΚΗ [ΑΡ. ΣΉΜΑΤΟΣ 200160]Απαγορεύεται η αναδημοσίευσή τους και γενικά η αναπαραγωγή του παρόντος έργου, με οποιονδήποτε τρόπο, τμηματικά ή περιληπτικά, στο πρωτότυπο ή σε μετάφραση ή άλλη διασκευή, χωρίς γραπτή άδεια της ΑΛIΝΤΑ ΚΑΝAΚΗ 


για μία προσωπική πρόβλεψη στο 9016001343 Χρέωση: Σταθερά 2,46/ευρώ1′ – Κινητά 2,69/ ευρώ1′ με Φ.Π.Α AUDIOTEX
★ Ζήτησε την πρόβλεψή σου με ένα μόνο SMS ΣΤEIΛΕ ΣΤΗΝ ΑΛΙΝΤΑ ΤΕ4 & ΤΗΝ ΕΡΩΤΗΣΗ ΣΟΥ ΣΤΟ 54991 Χρέωση: 1,23 /SMS με Φ. Π. A

www.alindakanaki-shop.gr
www.wholesale-alindakanaki.com
http://www.alindakanaki.gr

Παρασκευή 17 Ιανουαρίου 2014

Ακύρωση μαγείας



Aπο: τον Αhmet karadağ  συνεργάτη του Αlindakanaki-shop

                                                
Αν κάνετε τα παρακάτω για 3 συνεχόμενες ημέρες θα ακυρωθούν όλα τα ξόρκια και οι μαγείες όσο δυνατά και να είναι

ΠΡΩΙ

-100 φορές "Esteğfirullâh"

-114 φορές "billâhimineşşeydânirracîm euzu. Bismillahirrahmanirrahim "

-101 φορές “ Lâ ilâhe illallâhü vaĥdehû lâ şerîkeleh. Lehül mülkü velehül ĥamdü ve hüve álâ külli şey in gadîr”

-111 φορές “Sübĥânellâhi vel ĥamdü lillâhi velâ ilâhe illallâhü vallâhü Ekber”

- 99 φορές “Lâ ĥavle velâ guvvete illâ billâhil áliyyil ázîm”

- 41 φορές “Allâhümme salli alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammed. Kemâ salleyte alâ İbrahime ve alâ âli İbrahim. İnneke hamidün mecîd.”

- 41 φορές “Allâhümme bârik alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammed. Kemâ bârekte alâ İbrahime ve alâ âli İbrahim. İnneke hamidün mecîd.”


ΒΡΑΔΥ

Ένα ποτήρι νερό (θα ήταν καλύτερα αν είναι τσάι μέντας)

- 3 φορές Ayetel Kursi

- Μία φορά Amenerrasul

- 3 φορές Hüvellâhüllez (τελευταίος στίχος της Sura Hashr)

- 11 φορές η İhlâs suresi

- 3 φορές Felak suresi

- 3 φορές Nasa suresi

- 7 φορές Fatiha suresi

- Elif Lâm Mîm μία φορά (τα πέντε πρώτα εδάφια της Sura Al-Baqara)
Διαβάζουμε και πίνουμε 7 γουλιές

- 3 φορές “Eşhedü ellâ ilâhe illallâh. Ve eşhedü enne Muhammeden ábdühû ve rasulüh”

- 11 φορές “La ilâhe illallâh. Muhammedur Rasûlüllâh”

- 3 φορές “Lâ ĥavle velâ guvvete illâ billâhil áliyyil ázîm”

- 3 φορές “Cezallâhü ánnâ Muĥammeden mâ hüve ehlüh”

- 11 φορές “Ya Allah”

- 11 φορές “Yâ bâkî entel bâkî''

- 11 φορές “Yâ mâlikel mülk yâ zülcelâli vel ikrâm”

- 11 defa “Yâ mâlikel mülk yâ zülcelâli vel ikrâm”

Αλίντα Κανάκη - Αhmet karadağ  

Τα κείμενα είναι πνευματική ιδιοκτησία της ΑΛIΝΤΑ ΚΑΝAΚΗ [ΑΡ. ΣΉΜΑΤΟΣ 200160]Απαγορεύεται η αναδημοσίευσή τους και γενικά η αναπαραγωγή του παρόντος έργου, με οποιονδήποτε τρόπο, τμηματικά ή περιληπτικά, στο πρωτότυπο ή σε μετάφραση ή άλλη διασκευή, χωρίς γραπτή άδεια της ΑΛIΝΤΑ ΚΑΝAΚΗ 
για μία προσωπική πρόβλεψη στο 9016001343 Χρέωση: Σταθερά 2,46/ευρώ1′ – Κινητά 2,69/ ευρώ1′ με Φ.Π.Α AUDIOTEX
★ Ζήτησε την πρόβλεψή σου με ένα μόνο SMS ΣΤEIΛΕ ΣΤΗΝ ΑΛΙΝΤΑ ΤΕ4 & ΤΗΝ ΕΡΩΤΗΣΗ ΣΟΥ ΣΤΟ 54991 Χρέωση: 1,23 /SMS με Φ. Π. A

www.alindakanaki-shop.gr
www.wholesale-alindakanaki.com
http://www.alindakanaki.gr 




Σάββατο 11 Ιανουαρίου 2014

ψαλμοί

Οι Ψαλμοί έχουν αποδειχθεί,από τους βιβλικούς χρόνους πως φέρουν μεγάλη δύναμη, ιδίως όταν κάποιος επικαλεστεί το πρόβλημα που έχει και στη συνέχεια προσευχηθεί δυνατά και με πίστη, γιατί χωρίς αυτήν, η αίτηση δεν έχει κανένα νόημα.

ψαλμοί για υγεία

Για ασθένειες και την προστασία από βλάβες ή κινδύνους
Ψαλμοί
2, 6, 9, 12,20
Για ένα άτομο που είναι υπό την επήρεια αλκοόλ και για να είναι ασφαλής όπου και αν βρίσκεστε.


Ψαλμός 37
Για τον πόνο Ψαλμοί 39, 41
Κατάργηση πυρετού

49, 67, 105, 107

Ανάκαμψη από δάγκωμα φιδιού Ψαλμός 137
Θεραπεία από βαθιές πληγές

Ψαλμός 146



Ψαλμοί για τις επιχειρήσεις, την εργασία να ευδοκιμήσουν να αποδώσουν και να επιτύχουν τα εμπόρια και οι δουλειές


Για την προστασία από τον αθέμιτο ανταγωνισμό 
και την δυσφήμιση των επιχειρήσεων.                                                       Ψαλμός 36


Για να προστατεύσουμε έναν άπιστο σύντροφο
 και να βρούμε
 μια λύση προς όφελος μας                                                                       Ψαλμός 63         


Για ανησυχία και περίεργες εισβολές                                                         
Ψαλμός 46 



Όταν είμαστε απογοητευμένοι για τη δουλειά μας                                     
Ψαλμός 46


Όταν η επιχείρηση είναι κακή                                                                   
Ψαλμοί 37, 46 


Ψαλμοί για να απαλλαγούμε από τις κακές συνήθειες



Για να  μην επηρεάζονται οι  αισθήσεις και τα πάθη                    
Ψαλμοί 56, 59, 69


Για να συγχωρήσουμε ένα άτομο που ξέχασε να κάνει το καθήκον του      
Ψαλμός 117     


Για να αλλάξουμε ένα αρνητικό και δύστροπο χαρακτήρα  
  Ψαλμοί 86, 87, 88    
να μετανοήσει και να γίνει καλός                                                                                                                             
Για να αποβάλουμε την υπερηφάνεια                    
Ψαλμός 131

Για την εύκολη επιτέλεση των καθηκόντων

και την εύκολη έκβαση των συμφωνιών              Ψαλμός 132
  

Για να απαλλαγούμε από ένα μεγάλο μίσος           
Ψαλμός 137  

Ψαλμός να κυριαρχήσουν έναν εχθρό ή ένα εχθρικό πρόσωπο





Ψαλμοί για να κυριαρχήσετε έναν εχθρό ή ένα εχθρικό πρόσωπο


Για να προφυλαχθούμε  από τις πανουργίες του εχθρού.   Ψαλμοί 7, 9, 109

Για να κάνουμε έναν εχθρό να συμφιλιωθεί μαζί μας      
Ψαλμοί 16, 28, 110 

Για την προστασία και για να ξεπεράσουμε έναν εχθρό    
Ψαλμοί 45, 44, 46

Για να ανακτήσουμε την απασχόληση που έχει χαθεί      
 Ψαλμοί   41, 43, 52
λόγω των δολοπλοκιών του εχθρού

                           

Όταν  βρισκόμαστε  αντιμέτωποι  με αντίπαλες δυνάμεις    
Ψαλμός 12

Για να σταματήσει η πολιορκία ενός εχθρού    
Ψαλμοί 74, 100 


Κυριακή 5 Ιανουαρίου 2014

Φίλτρο αγάπης


Κατά την ένατη ώρα την ένατη ημέρα του ένατου μήνα του έτους, φορέστε 9 σταγόνες έλαιο αγάπης
https://alindakanaki-shop.gr/περιβάλλεται τον εαυτό σας με κόκκινα τριαντάφυλλα  και εννέα κεριά σε σχήμα τριαντάφυλλο,ραντίστε τα όλα με έλαιο αγάπης 9 φορές.Ανάβετε δεξιόστροφα ενώ αναμιγνύονται τα ακόλουθα συστατικά μέσα στο καζάνι:. 270 ml. γλυκό κρασί,9 φύλλα βασιλικού ,9 τριφύλλια , 9 σταγόνες χυμό βατόμουρο ,9 σταγόνες χυμό φράουλα, 9 σταγόνες εκχύλισμα βανίλιας,  9 σπόρους μύλο , 9 κόκκινα ροδοπέταλα και 1 τεμαχισμένη ρίζα ginseng σε εννέα κομμάτια .Bβράζουμε, ανακατεύουμε το μείγμα εννέα φορές με το ξύλινο κουτάλι, κάθε φορά που ανακατεύουμε απαγγέλλουμε: τις επιθυμίες μας για το πρόσωπο που αγαπάμε.

Το πρόσωπο-που αγαπάμε πρέπει να ποιεί  αυτό το φίλτρο.