Σάββατο 2 Ιουνίου 2012

ΜΕΓΑΛΟΣ ΕΞΟΡΚΙΣΜΟΣ -ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΜΑΓΕΙΑΣ


ΜΕΓΑΛΟΣ ΕΞΟΡΚΙΣΜΟΣ

ΥΠΟ ΙΕΡΟΜΟΝΑΧΟΥ ΕΙΣ ΑΓΙΟ ΟΡΟΣ

ΥΛΙΚΑ:
ΒΑΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΜΕΝΑ, ΔΕΞΙΑ ΤΟ ΛΙΒΑΝΙ ΚΑΙ ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΤΟ ΚΕΡΙ 

Ολα εξαφανίζονταν από τα σπίτια μόλις μπαίναν τα βάγια. Κρατούσαν την πρώτη θέση στο εικονοστάσι και μ' αυτά "κάπνιζαν" οι γυναίκες τα παιδιά για το "κακό το μάτι και τα ξόρκια".


Εξορκίζω την πάσαν μαγεία ή δυσιδαιμονίαν εις το όνομα της Αγίας Τριάδος μετά των πέντε μου δακτύλων και με βάγια λειτουργημένα ότι μαγεία και δέσιμο, ότι νέκρωμα, νεκροκάντηλο και νεκρόχωμα, ότι θάψιμο, ότι κάψιμο, ότι κάρφωμα, ότι τάϊσμα, ότι κακό μελέτημα, ότι εξ ανατολών προερχόμενον ή εκ δυσμών κατερχόμενον ή εξ Άρκου ή Μεσημβρίας, είτε υποχθόνιον, είτε καταχθόνιον ή υπό της αβύσσου ή ορατόν ή αόρατον, είτε σειρόμενον, είτε πετούμενον ή δαιμονίου μεσημβρινού ή νυχτερινού, είτε υπό μορμήν σκοτεινών και ζωφοιδών, είτε υπό μορφήν δούλου ή άρχοντος ή ισχυρού παρουσιαζόμενον ως πνεύμα αγαθόν, εξαπατών και καταλαμβάνον τον δούλο του Θεού ταδε........ της τάδε&..........και του τάδε........... και πειραζόμενον ή εκ πνευματισμού ή ενσωματώσεως καταλαμβανόμενον αυτόν αφρίζων και ταράσσει και δαιμονίζει αυτόν και κοπτόμενον και ταράζει τα έγκατα της ψυχής, του πνεύματος και του σώματος, έως των οστέων αυτού. Έξελθε και απώλεσεν πάσα εξουσία και δύναμην επί του πλάσματος τούτου, του πάσχοντος υπό σου έξελθε εις το όνομα του Πατρός του Υιού και του Αγίου Πνεύματος αμήν. Δια των δυνάμεων των Αγίων εξορκισμών τούτων, Βασιλείου του Μεγάλου, Γρηγορίου του Θεολόγου, Ιωάννου του Χρισοστόμου της Κλίμακος, Κυπριανού του Ιερομάρτυρος και Προφητάνακτος Δαυίδ. Πάσα συντιχία ή κακοτυχία συναπάντηση εν τη οδώ αυτού και εν άγνοια αυτού επαρακολύθει και επείραξεν αυτόν, έως συν πνεύμα πονηρόν και ακάθαρτον, εξορκίζω αυτώ δια της δυνάμεως του Παντοδύναμου Θεού, δια των ευχών των Αγίων 318 Θεοφόρων Πατέρων ίνα αποστείς από αυτού του πάσχοντος υπό σου δούλου του Θεού και είτε τω ιδίο αμαρτήμασι περιέπεσεν δούλος του Θεού ή τω ιδίο αναθέματι περιέπεσεν ο δούλος του Θεού ταδε............ της ταδε.......και του τάδε........είτε από κατάραν μητρός, πατρός και αναδόχου λύετε την ώρα ταύτην, είτε υπό μαγείαν ή δυσειδαιμονίαν, ότι νέκρωμα, νεκρόχωμα, νεκροκάντηλο, ότι θάψιμο, ότι κάρφωμα, ότι δέσιμο, ότι ήπιε, ότι έφαγε, ότι άκουσε, ότι πέρασε, ότι εν γνώσει ή εν άγνοια αυτού προσεκολύθη αυτώ, λύετε την ώραν ταύτην και ελευθερώνεται από παν κακό. 
Από τα 209 κόκαλα του κορμιού του, τα τριάμισι δισεκατομμύρια κύτταρα του αίματός του, από τις 7000 ορμόνες του, από το σπέρμα του, από την σπερματογόνον φλέβα του και τον δεξιόν όρχην της πορνείας του, από τις εννέα έννοιες του, από τις 9 τρύπες του, από τα 34,5 κόκαλα της σπονδυλικής του στήλης, από τα 20 νύχια του, από τις τρίχες σταυρωτά του κορμιού του, διαλύται πάσαν μαγείαν και δέσιμον. 
Ότι σε σκύλο, γάτα, λουκέτο, βάτραχον, όφην, αυγό, χελώνα, δρακοντιά, βούρλο, όστρακο, νυχτερίδα, σαπούνι, καρφίτσες, νεκροκεφαλήν, ποταμόν, αστέρες, σελήνη και πάντα τα εξουσιάζοντα την νύχτα από ότι συρρόμενον, πετεινόν, ορατόν ή αόρατον, ότι εντός φρέατος ή σπηλαίου, ότι ομοιώματος και καθρέπτου και πάσης άλλης τέχνης του διαβόλου. Εξορκίζεται λύεται και απαλλάσσεται δια παντός ο δούλος του Θεού ταδε........ της τάδε........και του σπέρματος τάδε........... 
Ο Ιησούς Χριστός Νικά και όλα τα κακά σκορπά. 


Επίστρεψον ψυχή μου εις ανάπαυσην σου, ότι ο Κύριος ευεργέτησέ με. 
Μήποτε προσκόψεις προς λίθον την πόδαν σου. 

Αναστήτω ο Θεός και διασκορπησθήτωσαν οι εχθροί αυτού και φυγέτωσαν από προσώπου αυτού οι μισούντες αυτόν. Αναστήσονται οι νεκροί και εγερθήσονται οι εν τη γή. Όπου πίστη εις Χριστόν εκεί αγάπη. Όπου αγάπη ειρήνη, όπου ειρήνη ευλογία, όπου ευλογία εκεί ο Θεός, όπου Θεός εκεί ουδεμία εστί ανάγκη. 

Δι ευχών των Αγίων Πατέρων ημών Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. 


Οδηγίες: 
Θα διαβάζεις μια φορά τα λόγια και το κεράκι θα το αφήνεις να καεί μέχρι τέλους. Με τα βάγια σταυρώνεται το κεφάλι όσο θα διαβάζεται. Θα διαβάζεται 7 συνεχόμενες ημέρες μόνο την ημέρα και όχι την νύχτα.