Παρασκευή 16 Μαΐου 2014

ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΧΩΡΩΝ

«Πάντα όσα εάν αιτήσητε εν τη προσευχή πιστεύοντες, λήψεσθε.» (Ματθ. ΚΑ΄ 22)                          Προς Σε Κύριε Ιησού Χριστέ, τον πανταχού παρόντα και τα πάντα πληρούντα, Άπειρο Πανάγαθο Θεό, τον Εναθρωπισθέντα επι της γης διά την σωτηρίαν του Ανθρώπου, τον οποίο έπλασες κατ' Εικόνα και Ομοίωση Σου, τον εκουσίως Σταυρωθέντα δια την Ανάσταση του πεπτωκότος Δημιουργήματός Σου, τον Διδάσκαλο της Οικουμένης, τον Γλυκύτατο Ιησού, όστις εθυσιάσθη διά την ανύψωση και Χριστοποίηση του Ανθρώπου, αποτείνομαι την ώρα αυτή με απέραντο Σεβασμό καί Αγάπη και Λατρεία και παρακαλώ σε Κύριε εισάκουσε τη δέηση μου αυτή και ένωσε με μαζί σου και επίτρεψέ μου να λάβω ενίσχυση και δύναμη εκ της Δύναμής Σου και Χάρη εκ της Χάριτός Σου και επίτρεψέ μου να κάνω χρήση του εις τη δεξιά μου Σταυρού της Θυσίας Σου, τον οποίο μετά σεβασμού και πίστεως φέρω. Ακόμη Σε παρακαλώ ο λόγος μου ας λάβει ισχύ και δύναμη εκ Σου και ας ενεργηθεί εν τη Δυνάμει Σου και ας μην επιστρέψει κενός.
Εν τω Ονόματί Σου Κύριε Ιησού Χριστέ και διά της Χάριτος του Σταυρού Σου σταυρώνω τον χώρο τούτο της οικίας μου και κάθε ενυπάρχουσα ενέργεια προερχομένη είτε εκ βασκανίας ή μαγγανίας ή ζηλοτυπίας ή καταλαλίας ή κατάρας, οιασδήποτε άλλης αιτίας μη προερχομένης εκ του Νόμου της Αγάπης Σου, αποσυνθέτω, διαλύω και διασκορπίζω αυτή μακρά του οίκου μου, παρ' οιουδήποτε και αν εξεπορεύθη είτε ζώντος εν σαρκί πνεύματος ή εν τω αύλω χώρω ευρισκομένω, οιασδήποτε ισχύος ή έντασης ή σύνθεσης και αν είναι, είτε προήλθε και εξεπορεύθη εκ λόγων ή σκέψεων ή συναισθημάτων μη αγαθών, ως επίσης διαλύω και αποσυνθέτω κάθε σχηματισθείσα άβιο εικόνα εν τω χώρω τούτω ή εν τη διανοία μου ή εν τη σκέψει μου με σκοπό να με εκφοβίσει ή να με παραπλανήσει και να με απομακρύνει απο κοντά Σου.
Ακόμη σφραγίζω τον οίκο μου διά της δύναμης του Τίμιου και Ζωοποιού Σταυρού Σου και εν τω Ονοματί Σου και όλες τις εισόδους και εξόδους αυτού και απαγορεύω την είσοδο εντός του χώρου τούτου εις παν πνεύμα, όπερ δεν Σε αναγνωρίζει και δεν Σε προσκυνά ως ΘΕΟΝ φανερωθέντα εν σαρκί, Σταυρωθέντα και Αναστάντα, ως εγώ σε προσκυνώ ευχαριστών Σε διά τη Χάρη και την Προστασία Σου.
Κύριε, πάσαν τυχόν δρώσα πνευματική αρνητική υπόσταση εν τω χώρω της οικίας μου Σταυρώνω και διά της Δύναμης του Ζωοποιού Σου Σταυρού και εν τω Ονόματί Σου καθηλώνω και τους αφαιρώ κάθε δύναμη και εξουσία, την οποίαν τυχόν έχουν και διά των Αρχαγγέλων Σου Μιχαήλ και Γαβριήλ και των Αγγέλων αυτών τους  παραδίδω εις τη Δικαιοσύνη Σου Κύριε, ίνα δώσουν λόγο των πράξεών τους και  παρακαλώ σε Κύριε ίνα Θέσεις φρουρά εξ Αγγελικών σου δυνάμεων εν τω χώρω τούτω ίνα επιστατούντες φρουρούσι τον οίκο τούτο, τους εν αυτώ οικούντες και τους εν αυτώ εισερχομένους. Αμήν.

Πάντα ταύτα Κύριε, όσα ετέλεσα εν τω Ονοματί Σου, παρακαλώ Σε επισφράγισε δια της Δεξιάς Σου. Ευχαριστώ. Αμήν.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.